Septiky – vše, co jste chtěli vědět

Septik je jeden z typů nádrží, které slouží pro ukládání a částečné přečištění odpadní vody z rodinných a bytových domů, chat a podobných objektů. Septik nebo jímka (žumpa) se umisťují nejčastěji do oblastí, kde není z nějakého důvodu možné napojení na veřejnou kanalizaci, ať už z důvodu její absence nebo například nevhodného umístění domu na svahu pod úrovní trativodu a kanalizace. Prakticky každý septik se musí pravidelně vyvážet, otázkou zůstává pouze frekvence vývozu septiků. Frekvence vývozu septiků závisí na zvoleném druhu septiku, velikosti, a zdali má septik odtok či nikoliv.

Rozlišujeme několik druhů septiků

- jednokomorový
- dvoukomorový
- tříkomorový

Jednokomorový septik

Septiky, které mají pouze jednu komoru a současně odtok, díky čemuž tedy není jen jímkou, byly instalovány především v období komunismu a časných 90 let. Splašková voda v něm částečně vyhnívá, avšak nedochází k plnohodnotnému rozložení a sedimentaci. Jakmile se objevila možnost dvoukomorových a tříkomorových septiků, od tohoto druhu se upustilo.

Dvoukomorový septik

Tento septik je rozdělen na dvě komory přepážkou, která pomáhá částečně oddělit místo pro sedimentaci kalu a pomáhá tak k postupnému usazení a rychlejšímu rozložení. Jakmile je kal rozložen, může z velké části opět vyplavat a přelít se spolu s protékající splaškovou vodou do další komory, kde již proběhne plná sedimentace. Sediment se následně rozloží na jednoduché bakterie, které z části odtečou instalovaným odtokem do trativodu nebo do plastové jímky, která shromažďuje vodu pro zalévání. Samozřejmě i dvoukomorový septik je nutné pravidelně vyvážet. Díky kvalitnějšímu rozložení však není tato frekvence natolik vysoká jako v případě jednokomorového septiku.

Tříkomorový septik

Tříkomorový septik má v současnosti největší podíl na trhu dle množství poptávek i celkového biomechanického systému, který pomáhá přečistit vodu na úroveň vody užitkové. Jak název napovídá, je rozdělen na 3 komory, ve kterých dochází k biomechanickému přečištění. Do první komory přitéká splašková voda. Obsažené splašky jsou pak rozkládány enzymy a bakteriemi do septiku. Hrubý kal se odkládá na dně a voda s jemným kalem pokračuje do druhé komory. V této komoře dochází k dočištění a rozložení naprosté většiny splašek. Velká část je rozložena a jemný kal se současně ukládá na dně druhé komory. Po naplnění této komory se voda přelévá do třetí komory. Ve třetí komoře je již umístěn odtok septiku, prostřednictvím kterého odtéká voda ze septiku. Celý odpadní systém pak může navazovat například vsakovací jímkou nebo odtokem do trativodu. Za septik se současně doporučuje umístit jedno z čistících zařízení. Mezi nejpoužívanější čistící zařízení patří pískové nebo zemní filtry. O septiku s pískovým filtrem se ještě rozepíšeme v budoucnu.

Kalová čerpadla do septiku

Voda ze septiků se čerpá nejčastěji kalovým čerpadlem do septiku, které je vybaveno řezákem nebo rozmělňovacím zařízením, pomocí kterého pomáhá zmenšit případné pevné částice, které se nemusely v septiku zcela rozložit, případně napadaly do septiku dodatečně (např. listí apod. po otevření poklopu). Kalová čerpadla do septiku se používají tam, kde není možné odtok septiku realizovat přirozeným svahem. Čerpadlo pak čerpá vodu, která by standardně vytekla přirozeně. Voda po vyčerpání může mířit do vsakovací jímky, přečerpávací jímky nebo trativodu.

Dle tvaru rozlišujeme septiky:

- válcové
- hranaté

Dále se septiky liší konstrukcí, kde rozlišujeme čím dál poptávanější septiky samonosné anebo septiky určené k obetonování, které jsou však již spíše na ústupu. Kříženým typem bychom pak označili dvouplášťové septiky, jejichž dvojité stěny se po usazení vylijí betonem. Septiky musí být vždy vyrobeny z odolného a nepropustného materiálu. Vyrábí se z několika druhů materiálu a to z plastu, nerezu a betonu. Mezi absolutně nejpoptávanější pak patří plastové septiky samonosné.

Plastové samonosné septiky

Jak již bylo zmíněno, plastové septiky samonosné patří v současnosti mezi nejčastější volbu při realizaci vlastního systému pro zpracování odpadní vody. Tyto plastové samonosné septiky jsou nejčastěji dvoukomorové nebo ještě častěji tříkomorové. Jejich výhoda tkví v relativně snadné instalaci, kdy stačí pouze vybagrovat prostor pro usazení, a následně při dodržení správné spádovosti nádrž nainstalovat. Pokud nemáte zrovna bohaté zkušenosti s umístěním septiků, doporučujeme se o vhodném umístění a dodržení všech předpisů poradit s projektantem a poté si ještě nechat vše zkontrolovat. Další výhodou plastových septiků je jejich cena. Septiky jsou již prefabrikované a objednáváte si je tedy přímo ze skladů. Díky těmto faktorům je jejich pořizovací cena přijatelná i pro běžné smrtelníky.

Vývoz septiků

Vývoz septiků se realizuje pravidelně a jeho frekvence závisí na zvoleném typu septiku, počtu obyvatel domu a současně množství vypouštěných splašek. V případě žumpy nebo odpadní jímky je nutné realizovat vývoz zhruba každý druhý měsíc, zatímco v případě dvou až tříkomorových septiků frekvence vývozu výrazně klesá. V případě tříkomorového septiku tak můžete objednávat jeho vývoz zhruba jednou za rok. Vývoz splašek sedimentu probíhá pomocí speciálního cisternového vozu s výkonným čerpadlem. Fekální vůz přijede k septiku do vzdálenosti alespoň deseti metrů a po přípravě vybavení může odsávání začít.

Péče o septik

Název septik souvisí s konkrétním druhem bakterií, které pomáhají splaškovou vodu rozkládat na jednodušší látky. S ohledem na charakter zařízení, jehož funkce je založena na správné funkci bakterií, se do odpadních vod nedoporučuje vylévat odpadní vodu obsahující savo, případně jiné desinfekce, které mohou snížit počet bakterií v septiku. Důsledek takového kroku může být jednak zpomalení celého procesu přirozeného přečištění a současně i vznik zápachu a pěny na hladině odpadní vody septiku (oboje naznačuje nesprávnou funkci hniloby). V případě, že by se vám však přeci jen podařilo snížit obsah užitečných bakterií, není se čeho obávat a bakterie do septiku můžete poptat prostřednictvím nás nebo zakoupit v některém z hobby marketů.

Septiky ve světě

Odhaduje se, že v USA využívá septik až 25% obyvatelstva v různých odlehlých oblastech, některých předměstích nebo v malých městech. Příkladem může být město Indianapolis, kde jsou septiky využívány stále ve velké míře. Na rozdíl od Evropy, kde se septiky využívají pouze na vesnicích, nebo v případě, že je dům umístěn na samotě.

Septiky